• Single Customer View - Use Cases

Single Customer View, Why?

เมื่อองค์กรมีแหล่งข้อมูลลูกค้าหลายแหล่ง (customer touchpoints data sources) แต่ไม่มีศูนย์รวมความถูกต้องข้อมูลลูกค้า หรือ single-customer-source of truth ...

2022-11-02T16:05:43+07:0010/10/2022|Knowledge|

Azure Synapse Analytics

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญกับการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ...

2022-09-06T11:40:09+07:0006/07/2021|Knowledge|

Business Intelligence คืออะไร?

Business Intelligence หรือ BI คือ เทคโนโลยีที่ช่วยในการสรุปภาพรวมของข้อมูลทางธุรกิจ และใช้เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (operation staff) ผู้บริหารระดับกลาง ...

2022-09-06T10:36:13+07:0006/07/2019|Knowledge|

Title

Go to Top