Enterprise Data Lakehouse

บริการวิเคราะห์สถานะของข้อมูลในองค์กรปัจจุบัน (as-is analysis) ออกแบบ ประเมินผล และให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ Data Lakehouse สำหรับทุกองค์กรที่ต้องการจัดการข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจ ข้อมูลที่มีมูลค่าเพิ่มภายนอกองค์กร และออกแบบโครงสร้างของข้อมูลให้เหมาะสมแก่การนำไปใช้งานและต่อยอด

Data Lake STorage

การสร้างพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็น structured หรือ unstructure และออกแบบส่วนจัดการเพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงและนำไปใช้งานแต่ละ business unit ในองค์กร

Data Lakehouse เกิดจากการรวมข้อดีของ Data Lake และ Data Warehouse เข้าด้วยกัน โดยการใช้โครงสร้างข้อมูล และคุณสมบัติการจัดการข้อมูลที่คล้ายคลึงกันกับที่อยู่ในคลังข้อมูลโดยตรงซึ่งจะทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นราคาถูกกว่าการใช้ Data Lake หรือ Data Warehouse แยกกัน

Support for ACID transactions
คือ หลักการที่ใช้ในการบริหารจัดการการส่งข้อมูล เพื่อการันตีว่าทุกๆคำสั่งที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลจะมีความถูกต้อง เนื่องจากใน Lakehouse ขององค์กร มีข้อมูลจำนวนมากทำให้เกิดการอ่านและเขียนข้อมูลพร้อม ๆ กัน เราจึงต้องรับรองว่าการส่งข้อมูลมีความถูกต้อง

Schema enforcement and governance
เราจะออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดี และเหมาะสมต่อการใช้งานโดยเน้นความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ

BI support
สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยตรง

Storage is decoupled from compute
แยกส่วน Storage และ compute เพื่อปรับขนาดให้เข้ากับการใช้งานและขนาดข้อมูลได้ง่ายขึ้น

Openness
ใช้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน โดยมี API เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้ง่าย

Support for diverse data types ranging from unstructured to structured data
รองรับข้อมูลหลายประเภท

Support for diverse workloads
รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อมต่อ SQL หรือการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อ

End-to-end streaming
สามารถรายงานผลได้แบบ Real-time นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลที่มีความปลอดภัย และการจัดเก็บข้อมูลตามข้อบังคับกฎหมาย

บริการเพิ่มเติมจากเรา

Consulting Service

 • เรามีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกเริ่มติดตั้งจนถึงขั้นตอนจัดทำระบบแล้วเสร็จ 
 • เรามีการทำ data inspection โดยการพูดคุยเกี่ยวกับของความต้องการที่จะจัดทำ Data Lakehouse 

ENTERPRISE EXECUTIVE
INFORMATION SYSTEM

จัดทำระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) สำหรับผู้บริหาร โดยสามารถใช้ในองค์กรประเภทต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

คุณสมบัติหลักที่เราจะมอบให้คุณ

Presents Graphical, Tabular and Textual Information

การนำเสนอข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ

Designed with Management’s Critical Success Factors In Mind

ออกแบบโดยคำนึงถึงมุมมองการใช้งาน และประโยชน์หลักที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จขององค์กร

Status Access, Trend Analysis and Exception Reporting

ผู้บริหารสามารถรับข้อมูลแบบ Real-time เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ และเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดจากข้อมูลที่มี

Personalized Analysis

เลือกรูปแบบการนำเสนอข้อมูลได้ตามต้องการเพื่อระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์

Navigation of Information

เข้าถึงข้อมูลจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ พร้อมผลลัพธ์ที่แม่นยำ

Drill-Down Capabilities

นำเสนอข้อมูลในเชิงลึกตามที่ต้องการใช้งาน

เครื่องมือที่เราใช้งาน

ซอฟต์แวร์สำหรับ Data warehouse เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถเชื่อมต่อใช้งาน Cloud ในรูปของ Hybrid Cloud Architecture
เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับจัดการข้อมูล และฐานข้อมูล
 • Integration Service สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล
 • Analysis Service สำหรับประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้สำหรับ Business Intelligence
 • Data Quality Service สำหรับบริหารจัดการคุณภาพข้อมูล เช่น Data Cleansing, Data Matching, Data Profiling, DQS Administration และ DQS Security

BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางด้านธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ด้านการจัดการ วิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของธุรกิจ

ประโยชน์ของ BI

นำข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง (Multi Source)

มาใช้วิเคราะห์ร่วมกัน ทั้งจากหน่วยงานภายใน และแหล่งข้อมูลภายนอกได้ ทำให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบทางธุรกิจในแต่ละส่วนงานได้เป็นอย่างถูกต้องมากขึ้น

สร้างรายงาน Dashboard ได้หลากหลายมิติ

ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลมองเห็นแนวโน้มและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้ประเมินสาเหตุจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อการวางแผน และรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลในแต่ละระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานเฉพาะส่วน

ที่ตนเองสนใจและให้ความสำคัญเป็นหลัก ทำให้เข้าใจการทำงาน การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใช้ในการวางแผนงาน

รับมือสำหรับจัดสรรทรัพยากรในการทำงานในสภาวะปกติและจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่หน่วยงานยังคงความสามารถในการบริหารในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่

จากความเข้าใจข้อมูลของสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง สินค้า และบริการที่ ด้วยข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

Analytics and Business Intelligence Solution

เครื่องมือที่เราเชี่ยวชาญการทำ  Microsoft Power BI
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับ Enterprise เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power BI

ENTERPRISE DATA FUTURE

เนื่องจากมีข้อมูลใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันจากทุก business unit ในองค์กร เราจึงนำเสนอการ roadmap เพื่อให้รองรับการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูล ออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริการการเตรียมความพร้อมของข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลจากองค์กรมาทำให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน

ข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ

มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างพลวัตของข้อมูล

เข้าถึงข้อมูลภาพรวมได้โดยง่าย

เอื้อต่อการนําไปใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน

มีมาตรฐานการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

SOFTWARE AND PLATFORM DEVELOPMENT

บริการพัฒนา Platform หรือแอปพลิเคชันตามความต้องการสำหรับงานทางด้านธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานของ business user / frontline user และเป็นตัวช่วยในการติดตาม ประเมินผลเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในทุกรูปแบบทั้ง Mobile Application, Web Application และ Desktop Application ครอบคลุมบริการออกแบบ Design Thinkg UX/UI เพื่อให้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม สามารถตอบโจทย์การดำเนินไปของธุรกิจ

เราให้บริการ Software and Platform Development อย่างไร

01 Get Requirement

ก่อนพัฒนาเราจะสอบถามความต้องการของคุณ และเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบให้ตรงกับการใช้งานให้มากที่สุด

02  Design Thinking

วิเคราะห์ข้อมูลจาก requirement และระดมแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อหาแนวทางการออกแบบระบบโดยเน้นมุมมองของผู้ใช้ รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังพัฒนา

03  Agile development

ในการทำงานเราจะวางแผน และสื่อสารภายในทีมอย่างต่อเนื่อง เราเน้นการทำงานเป็นทีม โดยที่มีผู้ชำนาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ทำให้ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ได้คล่องตัวเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกเมื่อใช้บริการกับเรา

04  UX/UI

บริการออกแบบ UX/UI โดยเน้นการใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ โดยนำข้อมูลจาก Requirement และการทำ Design Thinking มาใช้ในวิเคราะห์ และออกแบบจนได้ Prototype ที่ใช้ในการพัฒนาระบบต่อ

05  Mobile & Web

พัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งระบบ Android / iOS และ responsive ของหน้าจอที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล

06  Back Office

เครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูลภายใน Application บริการ หลังจากที่พัฒนา application เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถ update ข้อมูลในแอปพลิเคชันได้แบบ Real-time

07  Standard Operation

เรามีการกำหนดขั้นตอนดำเนินงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า

การทำงานในรูปแบบ SDLC

Planning
เช่น เรื่องระยะเวลาในการพัฒนา รายการฟังก์ชันในระบบ ขอบเขตของโครงการ

Requirement
รวบรวม Requirement จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจความต้องการหลัก

Design Software
ออกแบบตั้งแต่โครงสร้างข้อมูลไปจนถึงรูปแบบการแสดงผล

Software Development
พัฒนาโดยทีม Developer จาก Design และ Requirement ต่างๆที่ได้ออกแบบในขั้นตอนที่ 2 และ 3

Software Testing
หลังจากเริ่มพัฒนาระบบ เราจะมีการทดสอบระบบเพื่อให้เกิดความผิดพลาดของระบบน้อยที่สุด รวมทั้งตรวจสอบว่าระบบตรงกับความต้องการใช้งานหรือไม่

Operations and Maintenance
เรามีบริการดูแลระบบหลังจากที่พัฒนาสำเร็จ หากลูกค้ามีข้อสอบถามในการใช้งาน

POWER BI SERVICES

เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Analytics and Business Intelligence Platforms) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Database, Website, Online Services, Cloud และ File 

ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สอดคล้องกัน เพื่อนำไปใช้งานต่อ เช่น การสร้างรายงาน หรือ Dashboard ให้น่าสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถอัปเดตข้อมูลแล้วนำมาแสดงผลได้แบบ Real-time

ด้วยหลักการของ Design Once View Anywhere การออกแบบครั้งเดียวแล้วดูได้จากทุกที่ทุกเวลา รวมถึงแชร์สิ่งเหล่านั้นกับบุคคลหรือทุกคนที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

โดยสามารถดูข้อมูลได้จากทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC, Mobile หรือ Tablet

*ข้อจำกัดของ Power BI Service ผู้ใช้งานต้องใช้ Email องค์กร หรืออีเมลที่ไม่ใช่ Free Email ในการสมัครเท่านั้น

POWER BI SERVICE มีบริการทั้งหมด 6 รูปแบบ

Power BI Desktop Free

โปรแกรมสำหรับติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้งาน ใช้สำหรับพัฒนาหรือสร้างรายงานจากข้อมูลตามต้องการ โดยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี

Power BI Premium: บริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งาน Power BI Service (Pro)

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายงานขนาดใหญ่ หรือมีจำนวนผู้ใช้งาน Power BI Service มากกว่าปกติ
โดย Power BI Premium จะไม่มีการนับจำนวนผู้ใช้งาน แต่ค่าใช้จ่ายจะคิดตามตามพื้นที่จัดเก็บ และประสิทธิภาพของ Server ที่เลือกใช้งานแทน

อ้างอิง : https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/admin/service-premium-what-is

Power BI Service

มี License 2 รูปแบบ

 1. Power BI Service Free ใช้งานฟรี 
  1. เป็น Service Cloud ของ Microsoft ใช้สำหรับการแชร์รายงานที่สร้างด้วย Power BI Desktop
 2. Power BI Service Pro เสียค่าใช้จ่าย 
  1. แชร์รายงานที่สร้างด้วย Power BI Desktop
  2. สามารถแก้ไขรายงานบนหน้าเว็บ
Power BI Mobile Free

เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ ใช้สำหรับการเข้าใช้งาน Power BI Service โดยรองรับทั้ง Power BI Service Free และ Power BI Service Pro นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้งาน Power BI Report Server ได้อีกด้วย 

สำหรับ Power BI Mobile นั้นจะสามารถเข้าดูรายงานได้เพียงอย่างเดียว แต่ทำการแก้ไขรายงานไม่ได้ สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยรองรับทั้ง (Androids / iOS)

Power BI Embedded

บริการ Platform-as-a-service (PaaS) บน Azure Cloud สำหรับผู้พัฒนาซอฟแวร์ หรือแอปพลิเคชันอิสระ 

เพื่อนำเอาความสามารถในการแสดงผลของ Visualization ที่สวยงามของ Power BI เข้าไปไว้ในแอปพลิเคชันของผู้พัฒนา ทำให้สามารถแสดงผลของรายงานการทำงานผ่าน Power BI ได้เสมือนหนึ่งว่า รายงานของ Power BI เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชัน โดยการเข้าถึงต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้การทำงานของ Power BI Embedded และ API ที่เกี่ยวข้อง

Power BI Report Server

Report Service ที่ใช้ติดตั้งบน Server ขององค์กร จะทำหน้าที่คล้าย ๆ Power BI Service สามารถเปิดดูรายงานผ่าน Web Browser หรือ Power BI Mobile ได้โดยไม่จำเป็นต้องอัปโหลดข้อมูลออกไปภายนอกองค์กร และผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมี License ของ Power BI Service ก็สามารถเข้ามาใช้งาน Power BI Report Server ได้ (ต้องได้รับสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ) 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://powerbi.microsoft.com/en-us

บริการเพิ่มเติมจากเรา

Consulting service
 • เรามีบริการให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกเริ่มติดตั้งจนถึงขั้นตอนจัดทำรายงานแล้วเสร็จ 
 • เรามีการทำ data inspection โดยการพูดคุยเกี่ยวกับของความต้องการที่จะนำ Power BI มาใช้แก้ปัญหา หรือวิเคราะห์ และตัดสินใจในแบบใด โดยทีมวิเคราะห์ข้อมูล

สนใจให้เราจัดโซลูชันที่ดีที่สุดกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ติดต่อเรา