“ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ตั้งแต่เริ่มเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ไปจนถึง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดรูปแบบเล่ม บันทึกไฟล์เป็นเวอร์ชั่นต่าง ๆ
ตรวจลักลอกวรรณกรรมก่อนจะจัดส่งไฟล์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่คณะ พิจารณาอนุมัติ”

FEATURE

กำหนดกรอบการเขียนและสร้างรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาแล้ว

รองรับการบันทึกข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ รายชื่อคณะกรรมการสอบ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ โดยรองรับการเก็บข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word ในการจัดทำรูปเล่ม และโปรแกรมจัดการรายการอ้างอิง ได้แก่ Endnote และ Zotero

บันทึกไฟล์เข้าสู่ระบบเป็นเวอร์ชั่นต่าง ๆ และแปลงเป็นรูปแบบ PDF เพื่อนำไปใช้งานต่อ

เชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจการลักลอกวรรณกรรมก่อนจัดส่งไฟล์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ

จัดส่งการอนุมัติวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าจอแสดงข้อมูลวิทยานิพนธ์และไฟล์วิทยานิพนธ์ทั้งรูปแบบ Word และ PDF

ค้นหาผลงานตีพิมพ์แบบเรียลไทม์และสามารถเพิ่มรายการลงในข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

จัดส่งชุดข้อมูล และไฟล์วิทยานิพนธ์ไปยังคลังปัญญามหาวิทยาลัยและคลังปัญญาประเทศ

แสดงข้อมูลสถิติการใช้งานและการจัดทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรม Business Intelligence

iThesis Demo

สมัครใช้งาน iThesis วันนี้ !

ithesis.co
ติดต่อเรา