เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญกับการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคตลอดจนระดับโลกได้นั้น เทคโนโลยีในลำดับต้นๆ ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม นั่นก็คือ เทคโนโลยีทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราได้ยินกันจนคุ้นชินก็คือ Big Data เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ ข้อมูลอะไรก็ตามที่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น การถ่ายรูป การส่งข้อความ เสียง ภาพ หรือจะเป็นการสร้างข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลยอดขาย โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละวันจากจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และที่สำคัญคือเมื่อหน่วยงานหรือองค์กรดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการ แล้วธุรกิจมีการเจริญเติบโตตามเวลาไปเรื่อยๆ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีปริมาณมาก และถูกเก็บไว้ภายในแหล่งจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายของแต่ละบริษัท

มาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันจากการประกอบกิจการต่างๆ และยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในอดีต ที่หลายคนมองว่ายังคงมีประโยชน์และกำลังหาทางนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีให้เราเลือกใช้ในปัจจุบัน ทางบริษัทขอนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น แพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในหลากหลายมิติที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้

 

“Azure Synapse Analytics เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาในลักษณะของการรวมขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่ Ingest —> Store —> Process —> Data Model —> Report“

ซึ่งจะรวมไปถึงการนำเครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้ก็มีความแตกต่างกันออกไป ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลากร ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้ (Knowledge) หลายด้านแตกต่างกันออกไป และใช้เวลานานกว่าจะได้รายงานผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ให้ทันตามเวลาและสภาวะการแข่งขันในตลาดในปัจจุบันได้

Azure Synapse Analytics เป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น วิศวกรข้อมูล (data engineer) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) ตลอดจนนักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดย Azure Synapse Analytics จะรองรับการทำงานกับหลากหลายระบบฐานข้อมูลที่หน่วยงานหรือองค์กรใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวทั้งในส่วนของ Data lake และ Data Warehouse นอกจากนี้ยังมีส่วนของ Synapse Studio ที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ SQL Engine และ Spark Engine ได้

นอกจากนี้ Azure Synapse Analytics ยังมีรูปแบบการทำงานแบบ MPP (Massively Parallel Processing) ที่รองรับงานทางด้านการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการทำงานโดยการแยกส่วนการทำงานเป็นแบบ Control Node และ Compute Node โดยระบบจะทำการ Hard Code และกระจายข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลตามความต้องการ เช่น เป็นแบบ Round Robin เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละ transactional ที่เกิดขึ้นสำหรับฐานข้อมูล และเหมาะสมสอดคล้องในขั้นตอนการ Query ข้อมูลต่อไป

จากข้างต้นคงจะเห็นได้ว่า Azure Synapse Analytics มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือในการวิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้าจนถึงการทำ Train Model สำหรับ Machine Learning และ Artificial Intelligence เพื่อนำไปสู่การประสานการทำงานร่วมกันกับส่วนของการสร้างรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยที่เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อการวิเคราะห์ข้อมูลกับ Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นผู้นำในตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างรายงานหรือแดชบอร์ดผ่าน Synapse Studio โดยไม่เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน

 

Data warehousing and analytics with Power BI Architecture

 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า Azure Synapse Analytics เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการผลิตข้อมูลจำนวนมาก แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ตามสถานการณ์ แล้วนำมาแสดงรายงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในมิติต่างๆได้อย่างเร็วรวด มีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับการควบคุมและการบริหารค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานแบบ Serverless กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ Explore Data มาเพื่อทำการวิเคราะห์ ซึ่งเหมาะกับองค์กรทุกระดับ เช่น หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่มีข้อจำกัดในการลงทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก Azure Synapse Analytics จะช่วยให้องค์กรธุรกิจทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงเมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูล เท่านั้นยังไม่พอหลังจากที่เราได้ใช้ทรัพยาการบน Azure Synapse Analytics แล้วเรายังสามารถ Export ข้อมูลมาเก็บไว้ยังเครื่อง Server ของหน่วยงานได้ เพื่อนำข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ แล้วมาจัดทำรายงานหรือใช้งานในส่วนอื่นๆ ตามต้องการได้ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันและสร้างความได้เปรียบจากการข้อมูลได้

 

ในบทความถัดไปเราจะอธิบายเพิ่มเติมของแต่ละฟังก์ชั่นการใช้งานตามหัวข้อด่านล่าง

  1. Limitless Scale

  2. Powerful Insights

  3. Unified Experience

  4. Instant Clarity

  5. Unmatched Security

#AzureSynapseAnalytics