ค้นหา

Azure Synapse Analytics

อัปเดตเมื่อ 7 ก.ค. 2564เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญกับการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคตลอดจนระดับโลกได้นั้น เทคโนโลยีในลำดับต้นๆ ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม นั่นก็คือ เทคโนโลยีทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราได้ยินกันจนคุ้นชินก็คือ Big Data เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ ข้อมูลอะไรก็ตามที่ได้ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น การถ่ายรูป การส่งข้อความ เสียง ภาพ หรือจะเป็นการสร้างข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงาน เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลยอดขาย โดยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นในแต่ละวันจากจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และที่สำคัญคือเมื่อหน่วยงานหรือองค์กรดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการ แล้วธุรกิจมีการเจริญเติบโตตามเวลาไปเรื่อยๆ ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีปริมาณมาก และถูกเก็บไว้ภายในแหล่งจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายของแต่ละบริษัท


มาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อมูลจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวันจากการประกอบกิจการต่างๆ และยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในอดีต ที่หลายคนมองว่ายังคงมีประโยชน์และกำลังหาทางนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีให้เราเลือกใช้ในปัจจุบัน ทางบริษัทขอนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก Microsoft ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น แพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในหลากหลายมิติที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมากจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้


“Azure Synapse Analytics เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาในลักษณะของการรวมขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่ Ingest ---> Store ---> Process ---> Data Model ---> Report“

ซึ่งจะรวมไปถึงการนำเครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้ก็มีความแตกต่างกันออกไป ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคคลากร ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และความรู้ (Knowledge) หลายด้านแตกต่างกันออกไป และใช้เวลานานกว่าจะได้รายงานผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ให้ทันตามเวลาและสภาวะการแข่งขันในตลาดในปัจจุบันได้


Azure Synapse Analytics เป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น วิศวกรข้อมูล (data engineer) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientist) ตลอดจนนักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความรวดเร็ว คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน โดย Azure Synapse Analytics จะรองรับการทำงานกับหลากหลายระบบฐานข้อมูลที่หน่วยงานหรือองค์กรใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวทั้งในส่วนของ Data lake และ Data Warehouse นอกจากนี้ยังมีส่วนของ Synapse Studio ที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ SQL Engine และ Spark Engine ได้