Power BI

PowerBI-Logo.png

Power BI embedded analytics

Power BI Embeded เป็นบริการ Cloud บน Azure สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลนำมาวิเคราะห์และสร้างรายงาน สรุปเพื่อให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจได้ง่าย

Get Started
Learn More

How to use power BI embedded solutions ?

เชื่อมต่อฐานข้อมูล

สร้าง Chart จาก Dataset

สร้าง Chart จาก Dataset

Bottles

Advantages of solution

1

รองรับข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้หลายแบบในรูปแบบ ฐานข้อมูล ไฟล์ และระบบ

2

นำข้อมูลจากหลายแหล่ง

มาวิเคราะห์ร่วมกันได้

3

สามารถแสดงผลได้หลากหลาย

รูปแบบ ทั้ง Desktop,Website,

Mobile รวมทั้งอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสวยงาม

4

กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมไปถึงลูกค้าภายนอกองค์กร

5

ผู้ใช้งานสามารถแชร์ข้อมูลสำหรับการแก้ไขหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการ

6

มีระบบอัตโนมัติในการ Monitoring, Management และ Deployment

7

อัพเดทข้อมูลแบบ Real time

PowerBI-Logo.png

Belong with power BI

Quotation mark

ผู้ใช้งานที่ต้องการนำรายงานไปฝังไว้บน website หรือ application เฉพาะทางที่สร้างขึ้นมาเอง

Quotation mark

ผู้ใช้งานที่คุ้นเคยและมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ microsoft อยู่แล้ว โดยเฉพาะ office365

Quotation mark

ผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ

Ready to start your project?

Get in touch with Seawire or create an account