iThesis Training

iThesis Training เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประจำมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้ใช้งานระบบไอทีสิสบทบาทอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หอสมุด อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานระบบไอทีสิสได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำไปปรับใช้ร่วมกับส่วนงานเดิมของมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งหลักสูตรตามเป้าประสงค์การนำไปใช้งาน

ดูรายละเอียดรูปแบบคอร์สทั้งหมดด้านล่าง

ระบุวัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และข้อมูลติดต่อกลับของคุณได้ที่ ใบเสนอราคา

ขอใบเสนอราคา
SKU: N/A Category:

Description

1. ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและทีมงานสำหรับการนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของระบบไอทีสิส (30 นาที)
 • ภาระหน้าที่และการใช้งานระบบไอทีสิสของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หอสมุด อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา (30 นาที)
 • ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบและหน้าจอใช้งาน (1 ชั่วโมง)
 • การตั้งค่าระบบไอทีสิสให้สอดคล้องกับกระแสงานของมหาวิทยาลัย (2 ชั่วโมง)
 • การใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในการทำเล่มวิทยานิพนธ์จนถึงส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (2 ชั่วโมง)

✔️ ระยะเวลาเรียน: 6 ชั่วโมง
✔️ จำนวนผู้เรียนสูงสุด: ไม่เกิน 10 ท่าน
✔️ หลักสูตรเหมาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่งนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

 

2. ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่หอสมุด

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของระบบไอทีสิส (30 นาที)
 • ภาระหน้าที่และหน้าจอใช้งานของ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่หอสมุด (60 นาที)
 • การอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ การแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และการรับเล่มสมบูรณ์ (60 นาที)

✔️ ระยะเวลาเรียน: 3 ชั่วโมง
✔️ จำนวนผู้เรียนสูงสุด: ไม่เกิน 10 ท่าน
✔️ หลักสูตรเหมาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่งนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

 

3. ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมของระบบไอทีสิส (30 นาที)
 • ภาระหน้าที่และการใช้งานระบบไอทีสิสของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา (30 นาที)
 • การใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในการทำเล่มวิทยานิพนธ์จนถึงส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (2 ชั่วโมง)

✔️ ระยะเวลาเรียน: 3 ชั่วโมง
✔️ จำนวนผู้เรียนสูงสุด: ไม่เกิน 50 ท่าน
✔️ หลักสูตรเหมาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่งนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน

 

4. ฝึกอบรมการใช้ Microsoft Word ร่วมกับ iThesis Add-in ในการทำเล่มวิทยานิพนธ์

รายละเอียดการอบรม

 • ภาพรวมองค์ประกอบของเล่มวิทยานิพนธ์โดยทั่วไป (30 นาที)
 • การติดตั้งโปรแกรมและการสร้างรูปเล่มวิทยานิพนธ์ผ่าน iThesis Add-in (30 นาที)
 • เครื่องมือของ Microsoft Word และเทคนิคในการจัดหน้าเอกสาร (90 นาที)
  • การใช้งาน style และการตั้งค่าหัวข้อ
  • การสร้างชื่อรูปตารางที่เรียงเลขอัตโนมัติ
  • การทำสารบัญรูปตารางอัตโนมัติ
  • การใช้งานโปรแกรมจัดทำรายการอ้างอิง
 • การตรวจสอบรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์และการบันทึกเข้าสู่ระบบ (30 นาที)

✔️ ระยะเวลาเรียน: 3 ชั่วโมง
✔️ จำนวนผู้เรียนสูงสุด: ไม่เกิน 50 ท่าน
✔️ หลักสูตรเหมาะสำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้งานระบบไอทีสิสในการทำเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยเครื่องมือ Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ

Additional information

การบริการที่สนใจ

ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและทีมงานสำหรับการนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน, ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่หอสมุด, ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา, ฝึกอบรมการใช้ Microsoft Word ร่วมกับ iThesis Add-in ในการทำเล่มวิทยานิพนธ์

รูปแบบการจัดอบรม

Online, Onsite

Title

Go to Top