คือระบบที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบได้โดยสะดวก
thesis1