iThesis

Rectangle 2995.png

iThesis

ไอทีสิสคือ เครื่องมือที่ใช้ทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มเขียนโครงร่าง ฉบับร่าง ไปจนถึง ฉบับสมบูรณ์ พร้อมฟังก์ชันสำหรับส่งไป

ยังอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่คณะ

ผู้ดูแลหลักสูตร

800.png

คือเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิต/นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบ

ได้โดยสะดวก

Features

1

จัดทำวิทยานิพนธ์

ตั้งแต่เขียนโครงร่าง ฯ จนถึงส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยใช้งานร่วมกับ MS Word และ Endnote หรือ Zotero

2

สร้างไฟล์ได้หลายเวอร์ชัน

จัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์เวอร์ชันต่างๆ ทั้ง .docx และ .pdf

3

เทมเพลตพร้อมใช้งาน

กำหนดและควบคุมรูปแบบหน้าเอกสาร พร้อมเทมเพลตของเล่มวิทยานิพนธ์

4

ตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรม

เชื่อมต่อกับระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อตรวจสอบการลักลอกวรรณกรรม 

iThesis
ช่วยให้การทำวิทยานิพนธ์ภายในสถานศึกษาสะดวก และจัดการง่ายมากขึ้น

1/4
Frame 74.png

เยี่ยมชมเว็บไซต์ iThesis.co