iThesis

Rectangle 2995.png

iThesis

ไอทีสิสคือ เครื่องมือที่ใช้ทำวิทยานิพนธ์ ตั้งแต่เริ่มเขียนโครงร่าง ฉบับร่าง ไปจนถึง ฉบับสมบูรณ์ พร้อมฟังก์ชันสำหรับส่งไป

ยังอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่คณะ

ผู้ดูแลหลักสูตร

800.png

คือเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิต/นักศึกษาสามารถเริ่มต้นเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง

และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมจัดส่งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่คณะผู้ดูแลหลักสูตรผ่านระบบ

ได้โดยสะดวก

Features

1

รองรับเอกสารขออนุญาต

แบบหลายฉบับ

2