Our Solution

เพื่อความสมบูรณ์แบบ เราจึงมีโซลูชันมากมาย เพื่อรองรับความต้องการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาแสดงในรูปแบบที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ธุรกิจของคุณเกิดความรวดเร็วในการทำงาน และสร้างโอกาสให้ประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

and Consultancy

Digital Transformation

Frame 2447.png

Application

Business

Frame 2444.png

Solution

Azure Cloud

Frame 2448.png

Solution

Business Intelligence​

Frame 2450.png

Monitoring

Server and Services

Frame 2446.png

Design

UX/UI

Frame 2445.png

Microsoft Word and
Office 365

Add-in

 

Business Intelligence (BI)

บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ  คาดการณ์เหตุการณ์ทางธุรกิจโดยนำข้อมูลที่มีอยู่มาแสดงโอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มความเป็นไปได้ในแต่ละด้านธุรกิจ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจทั้งอุตสาหกรรม การบริการ การพาณิชย์ การเกษตร การก่อสร้าง และอื่นๆอีกมากมาย โดยใช้เครื่องมือที่เป็นที่นิยม และอรรถประโยชน์คือ Power BI

บริการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Power BI ณ สถานที่ที่ ต้องการในระดับ Basic ซึ่งเป็นการ จัดอบรมให้ความรู้  พื้นฐานการสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ทีมงานจัดเตรียมไว ้ให้ในการอบรม อีกทั้งยังมีในระดับ Advance เป็นการอบรมโดยใช้ข้อมูล  ที่ใช้งานจริงภายในองค์กร ซึ่งการอบรมรูปแบบนี้จะสามารถ ปรับรูปแบบการแสดงผลข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ 
ใช้งานได้มากขึ้น

Power BI Training

 

Business Application

บริการพัฒนาแอปพลิเคชันทุกรูปแบบทั้ง Mobile Application, Web Application, และ Desktop Application โดยเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบตามความต้องการโดยใช้หลักการ UX/UI เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันจะตอบโจทย์กับความต้องการ และขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันก็เช่นเดียวกัน

Frame 2436.png
Frame 2452.png

บริการจัดทำ Web Application ที่ออกแบบ Responsive เมื่อมีการเข้าใช้เว็บไซต์ด้วย Mobile , Tablet และระบบหลังบ้านที่ใช้ในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการธุรกิจ อย่างเช่น ระบบ CRM, IoT และ ERP

Web Application

 

UX/UI Design

บริการออกแบบ User Interface ที่น่าสนใจ ควบคู่ไปกับการใช้พื้นฐาน UX (User experience) ในการออกแบบซึ่งจะเน้นการใช้งานง่าย ใช้ได้จริง และตรงกับความต้องการ ทำงานเป็นขั้นตอน บริการ QC (Quality Control) งานตั้งแต่การทำ Phototype จนถึงขั้นตอนพัฒนาระบบ

 

Digital Transformation and Consultancy

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจสำหรับ Data Platform ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับเศรษฐกิจยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่ขั้นตอน Plan Process จนถึง Marketing เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Azure Cloud Solution

บริการให้คำปรึกษา และเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังเปลี่ยน แปลงไปสู่ยุค Cloud ด้วย Platform ที่มีความยืดหยุ่นก็คือ Azure Cloud ซึ่งสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเพราะ Azure มีความเสถียรของระบบสูง ปลอดภัย ใช้งานได้ง่าย บวกกับราคาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการใช้งาน

 

Server and Services Monitoring

บริการสร้าง Dashboard ที่สามารถรายงานผลแบบ Real-time สำหรับ Server และ Application services โดยสามารถจัดการแจ้งเตือน ซึ่ง Server and Services Monitoring นี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้รวดเร็วมากขึ้นอีกทั้งยังมีรายงานประสิทธิภาพของเครื่อง Server ทุกเดือนส่งผลให้ระบบมีความเสถียรภาพและมั่นคงมากขึ้น

 

Microsoft Word and Office 365 Add-in

รับพัฒนา Add-in หรือฟังก์ชันเสริมสำหรับ Microsoft Office ที่เป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมโดยสามารถรูปแบบการทำการได้ตามต้องการเช่น Add-in ที่ช่วยในการคำนวณตัวเลข หรือ Add-in ที่ช่วยในการจัดรูปแบบตัวอักษร ซึ่งบริการของเรารับพัฒนาทั้ง  Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Office 365 อื่น ๆ