The borderless BI tools that allows the user to create, share and embed visualization of data for organization and customers

BI Embeded จะช่วยนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาบูรณาการแสดงเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ สำหรับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (ลูกค้าขององค์กรที่ต้องการรายงานในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ)

BI Embeded เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่นำเสนอลักษณะรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร สำหรับแสดงความสัมพันธ์ และการคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการแสดงผลรายงานสามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่แล้วหรือจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการขององค์กรนั้น กล่าวคือรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล จากนั้นนำมาฝังผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งรายงานต่างๆ ก็จะแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ มีความสะดวกในการใช้งานสำหรับพนักงานในองค์กรหรือลูกค้าที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไป

ประโยชน์ของ Dashboard / Embedded

Dashboard คืออะไร ?


เป็นรูปแบบการนำเสนอ ที่อธิบายข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรายงานในหลากหลายมุมมอง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทันกับเหตุการณ์หรือสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถแข่งขันหรือตอบสนองความต้องการด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลไกการทำงานทางเทคโนโลยีที่ช่วยในการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลา ตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรูปแบบการรายงานข้อมูล ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ นอกจากนี้ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยกลไลทางเทคโนโลยีที่มีการฝังรายงานข้อมูลไว้บน Website หรือแม้กระทั้ง Application ที่ใช้งานอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีการพัฒนาไว้ก่อนหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่มีรอยต่อจากการนำบริการในรูปแบบใหม่มาเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว และส่งผลดีในภาพรวมให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
Dashboard ช่วยให้คุณแสดงข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างไร?


Dashboard จะช่วยนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการสรุปผลในมุมมองต่างๆให้ออกมาเข้าใจง่าย ได้ในหน้าเดียว ทั้งยังทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่าย หรือมองเห็นในมุมมองที่ต่างออกไปจากข้อมูลแบบเดิม และนำไปประกอบการตัดสินหรือตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลสามารถที่จะอัพเดตอัตโนมัติหรือทำได้อย่างได้รวดเร็ว สร้างโครงสร้างรูปแบบการนำเสนอเอาไว้เพียงครั้งเดียว และปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่ต้องการได้ตลอด
"Embedded + Dashboard" = ?


Dashboard สามารถนำไปฝังไว้บน website หรือ application ของคุณได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลได้จากwebsite หรือเครื่องมือที่เขาใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเฉพาะทางเพิ่มเติม รวมถึงยังสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละบทบาทได้ด้วย

Embedded Analytics

Best features

01

Data integration

สามารถดึงข้อมูลต่างๆออกมาแสดงเป็นรายงานที่สามารถอัพเดตข้อมูลตามรูปแบบรายงานที่วางเอาไว้ได้

02

Data Visualization

นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบรายงานหน้าเดียว

03

Embedded

สามารถนำรายงานที่มีการนำเสนอไปติดตั้งหรือฝังไว้บน website หรือ application ที่ต้องการใช้งานต่างๆได้ภายในไม่กี่นาที

Our Solution

Power BI

 1. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้ใช้งาน

 2. เป็นผู้นำในตลาดของ Gartner Magic Quadrant for Analytics มายาวนานเป็นระยะเวลา 14 ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน

 3. เหมาะกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกขนาดธุรกิจ

 4. มีแหล่งความรู้เพื่อศึกษาและพัฒนาต่อยอดการใช้งานมากมายทั้งจากผู้ใช้งานและเจ้าของผลิตภัณฑ์

 5. ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากประสบการณ์การใช้ MS Excel

More Info

MongoDB

 1. เป็นเครื่องมือที่สามารถเริ่มต้นการใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

 2. การนำเสนอรายงานข้อมูลใช้งานได้ดีกับข้อมูลประเภท JSON และ Document Base (Seamless for JSON and Document Data)

 3. สามารถนำไปใช้งานกับองค์กรหรือหน่วยงานได้ทุกระดับ

 4. เป็น Open Source ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ License และ Subscription

 5. แหล่งศึกษาหรือแหล่งข้อมูลจากผู้ใช้งานและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีค่อนข้างน้อย

More Info

Apache Superset

 1. เหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงานได้ทุกระดับและมีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ

 2. เป็น Open Source ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ License และ Subscription

 3. เริ่มต้นการใช้งานง่ายและยืดหยุ่นตามลักษณะของผู้ใช้งาน

 4. แหล่งศึกษาหรือแหล่งข้อมูลจากผู้ใช้งานและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีพอสมควร

 5. การใช้งานยังจำกัดเฉพาะกลุ่ม

More Info