The borderless BI tools that allows the user to create, share and embed visualization of data for organization and customers

BI Embeded จะช่วยนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาบูรณาการแสดงเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ สำหรับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (ลูกค้าขององค์กรที่ต้องการรายงานในรูปแบบที่ตัวเองต้องการ)

BI Embeded เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจที่นำเสนอลักษณะรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร สำหรับแสดงความสัมพันธ์ และการคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์ในแต่ละหน่วยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการแสดงผลรายงานสามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่แล้วหรือจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ตามวัตถุประสงค์หรือตามความต้องการขององค์กรนั้น กล่าวคือรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล จากนั้นนำมาฝังผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งรายงานต่างๆ ก็จะแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์ มีความสะดวกในการใช้งานสำหรับพนักงานในองค์กรหรือลูกค้าที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไป

Embedded Analytics

ประโยชน์ของ Dashboard / Embedded

Best features

01

Data integration

สามารถดึงข้อมูลต่างๆออกมาแสดงเป็นรายงานที่สามารถอัพเดตข้อมูลตามรูปแบบรายงานที่วางเอาไว้ได้

02

Data Visualization

นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ในรูปแบบรายงานหน้าเดียว

03

Embedded

สามารถนำรายงานที่มีการนำเสนอไปติดตั้งหรือฝังไว้บน website หรือ application ที่ต้องการใช้งานต่างๆได้ภายในไม่กี่นาที

Our Solution

Power BI

 1. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากผู้ใช้งาน

 2. เป็นผู้นำในตลาดของ Gartner Magic Quadrant for Analytics มายาวนานเป็นระยะเวลา 14 ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน

 3. เหมาะกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกขนาดธุรกิจ

 4. มีแหล่งความรู้เพื่อศึกษาและพัฒนาต่อยอดการใช้งานมากมายทั้งจากผู้ใช้งานและเจ้าของผลิตภัณฑ์

 5. ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากประสบการณ์การใช้ MS Excel

More Info

MongoDB

 1. เป็นเครื่องมือที่สามารถเริ่มต้นการใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

 2. การนำเสนอรายงานข้อมูลใช้งานได้ดีกับข้อมูลประเภท JSON และ Document Base (Seamless for JSON and Document Data)

 3. สามารถนำไปใช้งานกับองค์กรหรือหน่วยงานได้ทุกระดับ

 4. เป็น Open Source ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ License และ Subscription

 5. แหล่งศึกษาหรือแหล่งข้อมูลจากผู้ใช้งานและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีค่อนข้างน้อย

More Info

Apache Superset

 1. เหมาะสมกับองค์กรหรือหน่วยงานได้ทุกระดับและมีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ

 2. เป็น Open Source ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ License และ Subscription

 3. เริ่มต้นการใช้งานง่ายและยืดหยุ่นตามลักษณะของผู้ใช้งาน

 4. แหล่งศึกษาหรือแหล่งข้อมูลจากผู้ใช้งานและเจ้าของผลิตภัณฑ์มีพอสมควร

 5. การใช้งานยังจำกัดเฉพาะกลุ่ม

More Info