Dataprive

Rectangle 2995.png

Dataprive

คือแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งนโยบาย
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

และขอความยินยอมในการจัดการข้อมูล

จากเจ้าของข้อมูล

responsive-mockup-scene_2x 1.png

ประเทศไทยได้ประกาศใช้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ต้องปฎิบัติตาม Dataprive ถูกพัฒนามาเพื่อให้ธุรกิจของคุณมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่

กฎหมายได้บัญญัติ

Features

1

รองรับเอกสารขออนุญาต

แบบหลายฉบับ

2

เชื่อมต่อได้หลายแพลตฟอร์ม

3

การอ่านข้อมูลลูกค้าใหม่

สามารถทำได้เพียงแค่สแกน

บัตรประชาชน

4

เป็น paperless

ช่วยลดต้นทุนการใช้กระดาษ

5

มีสำเนาเอกสารให้ผู้ขออนุญาต

และเจ้าของข้อมูล หลังจากกรอก

แบบฟอร์มขออนุญาต

Dataprive
ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

1/2
Frame 73.png

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Dataprive.co