Collectica

Rectangle 2995.png

Collectica

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลได้สะดวกที่สุดและนำข้อมูลมาใช้ได้ ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด

Collectica คือ แพลตฟอร์มสำหรับการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล ที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้

งานพิเศษ ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับการเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ

Features

1

สำรวจ ตรวจสอบ

หรือเก็บข้อมูลจำนวนมาก

2

สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ

ตรวจสอบ หรือเก็บข้อมูล ได้อย่างง่ายดาย

3

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

และสะดวกสบาย

4

ได้เอกสารดิจิตอลทันที

ที่บันทึกข้อมูลสำเร็จ

ลดการใช้กระดาษ ลดโลกร้อน

5

นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อด้วย

เครื่องมือต่างๆ

Collectica คือ
ผู้ช่วยที่ดีที่สุดในการทำงานของคุณ

Group 2489.png
Frame 72.png

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Collectica.io