Apache superset

superset-logo-apache1.png

Apache superset embedded analytics

เครื่องมือสำหรับทำ Visualization โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลประเภท SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server)

Get Started
Learn More

How to use Apache superset
embedded Solutions ?

เชื่อมต่อฐานข้อมูล

สร้าง Dataset (Physical, Virtual)

  • Physical คือ Dataset ที่เชื่อมต่อกับตารางในฐานข้อมูลโดยตรง

  • Virtual คือ Dataset ที่เกิดจากการเขียน SQL Query ขึ้นมา

สร้าง Chart จาก Dataset

นำ Chart หลาย ๆ ตัวที่สร้างขี้นมาไปสร้าง Dashboard

นำ Dashboard ที่สร้างไปฝังไว้กับเว็บ หรือโมบายแอปพลิเคชันที่ต้องการ

Businessmen

Advantages of solution

1

รองรับข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้หลายแบบในรูปแบบ ฐานข้อมูล ไฟล์ และระบบ

2

นำข้อมูลจากหลายแหล่ง

มาวิเคราะห์ร่วมกันได้

3

สามารถแสดงผลได้หลากหลาย

รูปแบบ ทั้ง Desktop,Website,

Mobile รวมทั้งอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสวยงาม

4

กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร รวมไปถึงลูกค้าภายนอกองค์กร

5

ผู้ใช้งานสามารถแชร์ข้อมูลสำหรับการแก้ไขหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการ

6

มีระบบอัตโนมัติในการ Monitoring, Management และ Deployment

7

อัพเดทข้อมูลแบบ Real time

8

ผู้ใช้งานสามารถแชร์ข้อมูลสำหรับการแก้ไขหรือปรับแต่งได้ตามความต้องการ

9

มีระบบอัตโนมัติในการ Monitoring, Management และ Deployment

superset-logo-apache1.png

Belong with Apache superset

Quotation mark

ผู้ใช้งานที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server)

Quotation mark

ผู้ใช้ที่ต้องการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง เพื่อแสดงข้อมูลแบบ real time

Quotation mark

ผู้ใช้งานที่ต้องการ customize เครื่องมือให้ตรงกับความต้องการ

Ready to start your project?

Get in touch with Seawire or create an account